Konkursy

Home / Konkursy

Epidemie okiem literata (termin przesyłania prac: do 30 VI 2022)

Regulamin konkursu organizowanego przez wydawnictwo Pharmacopola


§ 1


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem Konkursu jest wydawnictwo Pharmacopola (Aleksander K. Smakosz; Aleksander.smakosz@pharmacopola.pl)
2. Konkurs będzie przeprowadzany w okresie od 19 marca 2022 do 30 czerwca 2022. (Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu konkursu bez podania powodu).
3. Prace konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres
redakcja@pharmacopola.pl; jako temat e-maila należy zamieścić dopisek „konkurs epidemie”
5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.


§ 2


WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.pharmacopola.pl/konkursy
b) spełnienie warunków podanych w § 3 p.1§ 3


ZASADY KONKURSU I NAGRODY


1. W ramach konkursu należy przesłać wiersz, krótkie opowiadanie lub inną formę literacką, dotyczącą epidemii COVID-19, historii epidemii lub innych chorób zakaźnych. (Organizator dopuszcza przesyłanie serii wierszy; maksymalna objętość wierszy/opowiadania wynosi 20 000 znaków).
2. Organizator przygotował trzy nagrody. W zależności od zainteresowania, organizator może zdecydować o nagrodzeniu większej ilości osób.
3. Nagrodami w Konkursie są książki: „Epidemie — od historycznych postaci leku po COVID-19” (A. Smakosz, M. Dąsal (red.)), „Historia medycyny i farmacji: szkice i eseje” (A. Smakosz (red.)) oraz „Etnofarmakologia rogu jednorożca” (A. Smakosz, W. Kurzyna, M. Dąsal).
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
5. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia konkursu przez podanego w trakcie Konkursu adresu e-mail.
6. Wysyłka nagrody jest na koszt organizatora konkursu.
7. Najlepsze prace, zarówno nagrodzone, jak i nienagrodzone, zostaną opublikowane bezpłatnie w formie elektronicznej w dedykowanym tomie. W przypadku zainteresowania wersją drukowaną, będzie istniała taka możliwość w przypadku wyrażenia woli przynajmniej 10 osób. (Opcja dodatkowo płatna — 30 zł + k.w.).§ 4


DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU


1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej. Możliwy jest udział w konkursie anonimowy lub pod pseudonimem.
2. W konkursie wezmą udział tylko te prace, które korespondują z tematyką konkursu.
3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.


§ 5


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.