Wpływ pandemii COVID-19 na samokontrolę i zaostrzenia choroby u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit

Home / Wpływ pandemii COVID-19 na samokontrolę i zaostrzenia choroby u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit

Jakub Jarmołowicz1, Natalia Kistela1, Aleksandra Snopkowska1, Izabela Cendal2

 1. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Wydział Lekarski
 1. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Katedra i Klinika Neonatologii
  ORCID 0000-0002-4868-2712

Tytuł rozdziału: Wpływ pandemii COVID-19 na samokontrolę i zaostrzenia choroby u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit

Monografia: Epidemie: od historycznych postaci leku po COVID-19 (A. Smakosz, M. Dąsal (red.))

Seria wydawnicza: Acta Uroborosa

Tom: I

Strony: 203–212

Rok wydania: 2021

ISBN 978-83-957703-3-3 (oprawa miękka)
ISBN 978-83-957703-4-0 (wersja elektroniczna)
ISSN 2720-2593

Plik do pobrania:

Abstrakt

COVID-19 jest to choroba wywoływana przez wirus SARS-CoV-2. Zakażenie następuje głównie przez drogi oddechowe. W około 80% infekcji ma przebieg łagodny, natomiast w pozostałych 20% przypadków może wystąpić ostra duszność, ARDS, wstrząs i niewydolność wielonarządowa. Wywołana przez koronawirusa pandemia wymusiła zmiany stylu życia, a także spowodowała pogorszenie dostępu do opieki medycznej. Przewlekłe zapalne choroby jelit (IBD) obejmują chorobę Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. W przebiegu obu chorób występują naprzemiennie okresy zaostrzeń i ustępowania objawów. Choroby te są nieuleczalne i w celu osiągnięcia lub utrzymania remisji stosuje się leczenie farmakologiczne, chirurgiczne lub dietetyczne. Celem badania była ocena i analiza wpływu pandemii COVID-19 na samokontrolę i zaostrzenia choroby u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit.
W pracy wykorzystaliśmy autorski kwestionariusz elektroniczny, składający się z 29 pytań. W ankiecie zamieściliśmy pytania dotyczące IBD i poprosiliśmy o scharakteryzowanie zachowania pacjenta podczas pandemii, a także subiektywną ocenę własnego samopoczucia. W ostatniej części zapytaliśmy o czynniki społeczno-demograficzne.
Grupa badana składała się z 260 pacjentów cierpiących na IBD. Wyniki opracowano przy użyciu programu Microsoft Excel i programu Statistica, przyjęliśmy za statystycznie istotne wyniki o wartości p < 0,05. Głównymi czynnikami powodującymi zaostrzenie IBD podczas pandemii COVID-19 był stres związany z pandemią, zmiany nawyków żywieniowych, brak regularności w przyjmowaniu leków oraz utrudniony dostęp do wizyt lekarskich.
Zaostrzenie najczęściej objawiało się biegunką, krwią w stolcu, wzdęciami i bólami brzucha. Pacjenci wskazywali również na problem z dostępnością leków na IBD podczas pandemii. Również pozytywne wyniki zakażenia COVID-19 u badanych wpływały na utrudniony dostęp do produktów spożywczych i powodowały odkładanie wizyt.

Słowa kluczowe: nieswoiste zapalenie jelit, COVID-19, SARS-CoV-2, zaostrzenia, NZJ

Abstract

Title: Impact of COVID-19 pandemic on self-management and disease severity in patients with inflammatory bowel disease.

COVID-19 is a disease caused by the SARS-CoV-2 virus. The infection occurs mainly by inhalation. About 80% of infections are mild. Whereas, in the remaining 20% of cases acute dyspnoea, ARDS, shock and multiple organ failure can be present. The pandemic is changing lifestyle and also worsening access to medical care. Chronic inflammatory bowel diseases (IBD) include Crohn’s disease and ulcerative colitis. In the course of both diseases, there are alternating periods of exacerbation and withdrawal of symptoms. These diseases are incurable and drug, surgical or dietary treatment are used to achieve or maintain remission.
The aim of the study was to assess and analyze the impact of the COVID-19 pandemic on self-control and disease exacerbations in patients with inflammatory bowel disease.
In the work, we used the original electronic questionnaire, consisting of 29 questions. In the survey, we have posted the questions about IBD and asked to characterize the patient’s behavior during a pandemic, as well as subjective assessment of their own well-being. The last part included socio-demographic factors. The study group consisted of 260 patients suffering from IBD. The results were developed by using Microsoft Excel and the Statistica program, we assumed statistically significant those with p-value < 0.05.
The main factors triggering the exacerbation of IBD during the COVID-19 pandemic were the stress associated with the pandemic, changes in eating habits, lack of regularity in taking medications and difficult access to medical appointments. The exacerbation was manifested by diarrhea, blood in the stools, flatulence and abdominal pain. Patients also pointed to the problem with the availability of drugs during the pandemic. Also, positive results for COVID-19 infection in the respondents made it difficult to access food products and caused patients to postpone visits.

Keywords: inflammatory bowel disease, COVID-19, SARS-CoV-2, IBD, exacerbation

Bibliografia

 1. Charakterystyka produktu leczniczego. (2021). Comirnaty koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań. Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 (ze zmodyfikowanymi nukleozydami. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_pl.pdf [02.07.2021]
 2. Eder P, Łodyga M, Dobrowolska A, et al. (2021). Stanowisko polskiego towarzystwa gastroenterologii oraz konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii w sprawie szczepień przeciw COVID-19 u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. http://ptge.wroclaw.pl/images/download/PTGE_KK_COVID_NCHZJ.pdf [02.07.2021]
 3. Fakhoury, M., Negrulj, R., Mooranian, A., et al. (2014). Inflammatory bowel disease: clinical aspects and treatments. Journal of inflammation research 7, 113–120. https://doi.org/10.2147/JIR.S65979
 4. Guan, W., Ni, Z., Hu, Y. (2020). Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. 382, 1708–1720 https://doi.org/10.1056/NEJMoa2002032
 5. Kennedy, NA., Jones, G., Lamb, CA., et al. (2020). British Society of Gastroenterology guidance for management of inflammatory bowel disease during the COVID-19 pandemic. Guidelines 69, 984–990. http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2020-321244.
 6. Lamb, CA., Kennedy, NA., Raine, T., et al. (2019). British Society of Gastroenterology consensus guidelines on the management of inflammatory bowel disease in adults Gut 68, 1–106. https://doi.org/10.1136/gutjnl-2019-318484
 7. Manichanh, C., Borruel, N., Casellas, F., et al. (2012). The gut microbiota in IBD. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 9, 599–608. https://doi.org/10.1038/nrgastro.2012.152.
 8. Monteleone, G., Ardizzone, S. (2020). Are Patients with Inflammatory Bowel Disease at Increased Risk for Covid-19 Infection? Journal of Crohn’s and Colitis 14(9), 1334–1336. https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjaa061.
 9. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Centers for Disease Control and Prevention. (2018). What is inflammatory bowel disease (IBD)? https://www.cdc.gov/ibd/what-is-IBD.html [02.07.2021]
 10. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Symptoms of COVID-19. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
 11. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. (2021). Szczepienia przeciwko COVID-19 https://www.gov.pl/web/szczepimysie/informacje [02.07.2021]
 12. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. (2021). Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2). https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2 [02.07.2021].
 13. The Crohn’s & Colitis Foundation of America. (2014). Inflammatory Bowel Disease and Irritable Bowel Syndrome Similarities and Differences. https://www.crohnscolitisfoundation.org/sites/default/files/legacy/assets/pdfs/ibd-and-irritable-bowel.pdf [02.07.2021].
 14. Velavan, TP., Meyer, CG. (2020). The COVID-19 epidemic. Tropical medicine & international health: TM & IH 25(3), 278–280. https://doi.org/10.1111/tmi.13383
 15. World Health Organization. (2020). Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions. https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions. [02.07.2021].
 16. World Health Organization. (2021). WHO-convened Global Study of Origins of SARS-CoV-2: China Part https://www.who.int/publications/i/item/who-convened-global-study-of-origins-of-sars-cov-2-china-part [02.07.2021].
 17. Zawilska, JB., Kuczyńska, K., Gawior, M., et al. (2021). Szczepionki i leki stosowane w terapii COVID-19. Farm Pol 77(2), 178–192. https://doi.org/10.32383/farmpol/135224

Licencja

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)

Strona główna repozytorium: www.pharmacopola.pl/repozytorium