Publikacja w czasopiśmie Pharmacopola

Home / Publikacja w czasopiśmie Pharmacopola

Pharmacopola jest bezpłatnym czasopismem specjalistycznym, które zajmuje się humanistyczną i społeczną stroną nauk biomedycznych i ścisłych. Wśród artykułów znajdują się zarówno te poświęcone etnobotanice i etnofarmakologii, historii nauki (zwłaszcza farmacji i medycyny), ziołolecznictwu, farmakognozji oraz opisujące współczesne badania naukowe. Wśród autorów znajdują się osoby związane zawodowo między innymi z farmacją, chemią surowców aromatycznych, zielarstwem, (etno)botaniką, prawem i medycyną. Do publikacji przyjmujemy zarówno artykuły popularnonaukowe/publicystyczne, jak i naukowe (szczegóły).

Zapraszamy do współpracy oraz do publikacji swoich artykułów w naszym czasopiśmie.

Kontakt z redakcją: redakcja@pharmacopola.pl

Zasady publikacji:

Rodzaje artykułów

Od 2022 r. do czasopisma Pharmacopola przyjmujemy dwa rodzaje publikacji: a) artykuły publicystyczne/popularnonaukowe; b) recenzowane artykuły naukowe.

Artykuły publicystyczne/popularnonaukowe

  1. Artykuł powinien posiadać bibliografię zbiorczą, ułożoną alfabetycznie zgodnie z nazwiskami pierwszych autorów w zmodyfikowanym formacie APA. Patrz poniżej, część bibliografia.
  2. W tekście powinny znajdować się odniesienia do bibliografii, w systemie Nazwisko–rok, np. (Łuczaj, 2021).
  3. Artykuł powinien być objętości co najmniej 2 strony (12 pkt, interlinia 1,0).
  4. Publikacja artykułu publicystycznego/popularnonaukowego jest bezpłatna (redakcja dokonuje niezbędnych korekt, dokonuje doboru ilustracji i opracowania graficznego).

Recenzowane artykuły naukowe

  1. Artykuł naukowy powinien spełniać wymogi podane w wymogach redakcyjnych.
  2. Artykuł jest przesyłany do recenzenta, a następnie w zależności od decyzji, jest procedowany dalej lub odrzucany.
  3. Redakcja dokonuje kilkukrotnej korekty, opracowuje przesłany tekst graficznie, dokonuje doboru ilustracji. Artykuły są dodawane również do Google Scholar oraz indeksowane w Polskiej Bibliografii Naukowej.
  4. Przyjmujemy artykuły oryginalne, artykuły przeglądowe, mini-review, opisy przypadków (case study), listy do redakcji, relacje z wydarzeń, poezję.

Bibliografia

Artykuł w czasopiśmie

Nazwisko, litera imienia. (rok publikacji). Tytuł artykułu. Nazwa czasopisma, numer (tom, zeszyt), strony., link do artykułu lub doi (jeżeli jest dostępny)

przykład

Łuczaj, Ł. (2011). Dziko rosnące rośliny jadalne użytkowane w Polsce od połowy XIX w. do czasów współczesnych. Etnobiologia polska, 1, 57-125., http://www.etnobiologia.com/2011/eb1_57-125%20luczaj.pdf

Książka

Nazwisko, litera imienia. (rok publikacji). Tytuł książki. Miasto: Wydawnictwo.

przykład:

Muszyński, J. (1926). Podręcznik do mikroskopowego rozpoznawania surowców lekarskich. Kraków: Mr. Franciszek Herod.

Rozdział w książce

Nazwisko, litera imienia. (rok publikacji). Tytuł rozdziału., W: litera imienia redaktora. Nazwisko redaktora (red.), Tytuł serii wydawniczej lub książki (s. numery stron na których znajduje się rozdział). Wydawnictwo.

przykład:

Smakosz, A. (2020). Wykorzystanie surowców leczniczych z rodzaju Piper L. na ziemiach polskich od XVII do XIX w., W: B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Lek roślinny Tom VIII. Rola roślin w diecie, terapii i kreowaniu postaw prozdrowotnych (s.79-93). Arboretum.

Źródło internetowe

Nazwisko, litera imienia. (rok publikacji). Tytuł artykułu. link do artykułu. [dostęp].

przykład:

Smakosz, A. (2020). Voatsiperifery – dziki pieprz z Madagaskaru, https://www.gulosus.pl/pieprz-burbonski/. [12.01.2021]