Wybrane aspekty broni biologicznej — kontekst historyczny i medyczny

Home / Wybrane aspekty broni biologicznej — kontekst historyczny i medyczny

Katarzyna Klocek1, Wojciech Marcinkowski2

 1. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Wydział Farmaceutyczny

Tytuł rozdziału: Wybrane aspekty broni biologicznej — kontekst historyczny i medyczny

Monografia: Epidemie: od historycznych postaci leku po COVID-19 (A. Smakosz, M. Dąsal (red.))

Seria wydawnicza: Acta Uroborosa

Tom: I

Strony: 171–185

Rok wydania: 2021

ISBN 978-83-957703-3-3 (oprawa miękka)
ISBN 978-83-957703-4-0 (wersja elektroniczna)
ISSN 2720-2593

Plik do pobrania:

Abstrakt

Celem rozdziału jest omówienie zagadnień związanych z tematem zagrożeń, przyczyn oraz możliwych narzędzi bioterroryzmu. Głównymi aspektami tekstu są opis patogenów stosowanych w produkcji broni biologicznej oraz podsumowanie cech ataku terrorystycznego przy ich użyciu. Patogenami, które są najczęściej wykorzystywane to między innymi wąglik, toksyna botulinowa, dżuma oraz wirus ospy. W odniesieniu do wymienionych czynników biologicznych przytoczone zostały wydarzenia historyczne z udziałem konkretnego patogenu, metody rozpylania materiału, sposób działania broni, a także kategoria zagrożenia. Na przestrzeni tekstu rozważono również niebezpieczeństwa związane z mniej popularnymi rodzajami broni biologicznej oraz z grupami patogenów o różnych kategoriach zagrożenia. Do takich grup należą np. skażenie wody i skażenie żywności, których genezą mogą być odpowiednio zanieczyszczenie wody pasożytem Cryptosporidium parvum, bakterią Vibrio cholerae i żywności bakteriami Salmonella, Shigella, Escherichia Coli 0157:H7. Artykuł dowodzi, w oparciu o analizę innych prac naukowych, jak dużym niebezpieczeństwem mogą być ataki biologiczne.

Słowa kluczowe: bioterroryzm, broń biologiczna, zagrożenia, przyczyny, patogen

Abstract

Title: Selected aspects of biological weapons. Historical and medical context

The goal of this chapter is to discuss the issues connected to the subject of possible threats, causes of bioterrorism and the tools that are used in it. The main aspects of the text are the description of pathogens needed to produce biological weapon and the recapitulation of the characteristics of a terrorists’ attack that uses the pathogens. Pathogens that are the most used are i.e., anthrax, botulinum toxin, plague, or smallpox virus. In the descriptions of certain pathogens historical attacks were mentioned as well as the methods of transporting the material, the way the pathogen works or the danger categories of the threats. In this text the dangers related to the less common types of biological weapons were described as well as the groups of pathogens that are qualified to the less severe danger categories. The examples of this groups are water poisoning or food poisoning caused when water is contaminated with the Cryptosporidium parvum parasite, or Vibrio cholerae bacteria and the food is contaminated with bacteria such as Salmonella, Shigella, Escherichia coli 0157:H7. Article shows, based on the analysis of other scientific thesis, how dangerous biological attacks may be.

Keywords: bioterrorism, biological weapon, threats, causes, pathogen

Bibliografia

 1. AGH) Akademia Górniczo -Hutnicza. (2011). Zjawisko Bioterroryzmu, Postępowanie W Przypadku Zagrożeń Bioterroryzmem. https://www.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/images/dokumenty/inne/obrona_cywilna/temat_2.pdf?fbclid=IwAR2gqjBLJUSXPiJ6Zp96r8kGM06JbbbGnD7pPLE7LsKK9H71ZfifAifhvZc [10.08.2021].
 2. Binczycka-Anholcer, M., Imiołek, A. (2011). Bioterrorism as a form of modern terrorism. Hygeia Public Health 46(3), 326–333.
 3. (CDC) Centers for Disease Control and Prevention (2018). Tularemia.
 4. U.S. Department of Health & Human Services. https://www.cdc.gov/tularemia/ [11.08.2021].
 5. (CDC) Centers for Disease Control and Prevention (2019a). Q Fever.
 6. U.S. Department of Health & Human Services. https://www.cdc.gov/qfever/index.html [11.08.2021].
 7. (CDC) Centers for Disease Control and Prevention (2019b). Lassa Fever. U.S. Department of Health & Human Services. https://www.cdc.gov/vhf/lassa/index.html [11.08.2021].
 8. (CDC) Centers for Disease Control and Prevention (2020). What is Anthrax?. U.S. Department of Health & Human Services. https://www.cdc.gov/anthrax/basics/index.html [11.08.2021].
 9. (CDC) Centers for Disease Control and Prevention (2021a). About botulism. U.S. Department of Health & Human Services. https://www.cdc.gov/botulism/general.html [11.08.2021].
 10. (CDC) Centers for Disease Control and Prevention (2021b). Bioterrorism. U.S. Department of Health & Human Services. https://www.cdc.gov/plague/bioterrorism/index.html [11.08.2021].
 11. (CDC) Centers for Disease Control and Prevention (2021c). Ebola (Ebola Virus Disease). U.S. Department of Health & Human Services https://www.cdc.gov/vhf/ebola/ [11.08.2021].
 12. Jaszczak, K., Tomczak, J. (2018). Badanie mikrobiologiczne próbek wody. ZWiK Szczecin. https://zwik.szczecin.pl/uploads/dokumenty/BADANIA_MIKROBIOLOGICZNE_PRÓBEK_WODY.pdf [02.08.2021].
 13. Kopeć, R. (2014). Zastosowanie broni biologicznej w konfliktach zbrojnych i atakach terrorystycznych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Securitate et Educatione Civili IV, 50–71.
 14. Mierzejewski, J. (2000). Bioterroryzm. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii. http://www.pm.microbiology.pl/web/archiwum/bioterroryzm.html [02.08.2021].
 15. A. Smakosz (2017). Broń biologiczna — nowe możliwości i zagrożenia. [W:] V. Tanaś, W. Welskop(red.), Człowiek wobec zagrożeń współczesności (147–160). Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.
 16. UPMC Center for Health Security (2014). Rickettsia prowazekii (Epidemic Typhus). John Hopkins Bloomberg School of Public Health. https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/publications/epidemic-typhus-fact-sheet [10.08.2021].
 17. Wołkowicz, T. (2019). Wibriozy zwięzłe kompendium wiedzy dla społeczeństwa i pracowników ochrony zdrowia. Zakład Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych. https://sk.gis.gov.pl/kompendium/Wibriozy.pdf [2.08.2021].
 18. Zajtchuk, R. (2002). Textbook of Military Medicine p. I-IV. Office of The Surgeon General Department of the Army. https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA398241.pdf [10.08.2021].

Licencja

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)

Strona główna repozytorium: www.pharmacopola.pl/repozytorium