Diagnoza i terapia logopedyczna w okresie pandemii COVID-19 w Polsce

Home / Diagnoza i terapia logopedyczna w okresie pandemii COVID-19 w Polsce

Michał Mazur1

  1. niezależny badacz

Tytuł rozdziału: Diagnoza i terapia logopedyczna w okresie pandemii COVID-19 w Polsce

Monografia: Epidemie: od historycznych postaci leku po COVID-19 (A. Smakosz, M. Dąsal (red.))

Seria wydawnicza: Acta Uroborosa

Tom: I

Strony: 213–226

Rok wydania: 2021

ISBN 978-83-957703-3-3 (oprawa miękka)
ISBN 978-83-957703-4-0 (wersja elektroniczna)
ISSN 2720-2593

Plik do pobrania:

Abstrakt

Prowadzenie logopedycznego postępowania diagnostyczno-rehabilitacyjnego, ukierunkowanego na wspieranie funkcji językowych i realizacyjnych w okresie pandemii COVID-19, okazało się być wyzwaniem dla wielu polskich terapeutów oraz pacjentów. Nagła reorganizacja sesji edukacyjnych oraz ograniczenie regularności spotkań rehabilitacyjnych znacząco wpłynęły na poziom świadczonych usług około medycznych. Logopedzi musieli wypracować nowe standardy pracy, uwzględniające realia epidemii. Celem dookreślenia zmian, które pośrednio i bezpośrednio wpłynęły na sposoby i jakość prowadzenia diagnoz i terapii logopedycznych w Polsce, przeprowadzono badanie ankietowe. W efekcie uzyskano możliwość przedstawienia swoistego sprawozdania, dotyczącego standardów pracy logopedycznej w okresie epidemicznym oraz postawy logopedów wobec nowych sposobów pracy – także w kontekście różnych zaburzeń mowy.

Słowa kluczowe: terapia logopedyczna, COVID-19, teleterapia, telerehabilitacja

Abstract

Title: Diagnosis and speech therapy during the COVID-19 pandemic in Poland

Conducting speech therapy, supporting language and realization functions during the COVID-19 pandemic, turned out to be a challenge for many Polish therapists and patients. The sudden reorganization of educational sessions and the limitation of the regularity of rehabilitation meetings significantly influenced the level of medical-related services provided. Speech therapists had to develop new work standards, considering the realities of the epidemic. A questionnaire study was carried out to specify the changes that directly and indirectly influenced the methods and quality of diagnosis and speech therapy in Poland. As a result, it was possible to present a report on the standards of speech therapy work in the epidemic period and the attitudes of speech therapists towards new ways of working—also in the context of various speech disorders.

Keywords: speech therapy, COVID-19, teletherapy, telerehabilitation

Bibliografia

  1. Błeszyński J., Kaczorowska-Bray K. (2012). Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wyd. Harmonia Universalis
  2. Domagała A., Sitek A. (2018). Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej. Wyd. Harmonia
  3. Grabias S. (1997). Mowa i jej zaburzenia. Audiofonologia 10, 9–36.
  4. Grabias S. (2019). Język w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii. Wyd. UMCS
  5. Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T. (2016). Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Wyd. UMCS
  6. Heitzman J. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne. Psychiatria Polska 54(2), 187–198.
  7. Naczelna Izba Lekarska. (2020). Telemedycyna – wskazówki dla lekarzy i pacjentów, https://nil.org.pl/aktualnosci/4609-telemedycyna-wkazowki-dla-lekarzy-i-pacjentow [21.12.2020].
  8. Rostkowka J., Wojewódzka D. (2020). Teleporady logopedyczne w czasie pandemii COVID-19 dedykowane dorosłym użytkownikom implantu ślimakowego. Nowa audiofonologia 9(1), 45–50.
  9. Stępniak K. (2021). Kampanie społeczne w dobie pandemii COVID-19 jako uniwersalne komunikaty perswazyjne w globalnym świecie. Studia medioznawcze 22(1), 852–870.

Licencja

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)

Strona główna repozytorium: www.pharmacopola.pl/repozytorium