Broń biologiczna – czy należy się jej bać? Epidemiologia, metody produkcji i cele ataku

Home / Broń biologiczna – czy należy się jej bać? Epidemiologia, metody produkcji i cele ataku

Sara Chrzanowska1, Paulina Plewa1

 1. Uniwersytet Szczeciński, Instytut Biologii, Neutrofil — Studenckie Koło Naukowe Immunobiologii Chorób Zakaźnych i Nowotworowych

Tytuł rozdziału/artykułu: Broń biologiczna – czy należy się jej bać? Epidemiologia, metody produkcji i cele ataku

Monografia: Epidemie i choroby cywilizacyjne XXI w. (A. Smakosz (red.))

Czasopismo: ELIXIR

Tom: I

Strony: 19–32

Rok wydania: 2023

p-ISBN 978-83-965235-8-7
e-ISBN 978-83-965235-9-4
ISSN 2956-7297

Plik do pobrania:

Abstrakt

Celem przedstawionego rozdziału jest ukazanie zagrożeń ze strony broni biologicznej. Istnieje wiele mikroorganizmów i toksyn, które można stosunkowo łatwo zdobyć i wykorzystać w masowej produkcji. Rozpowszechnianie czynników biologicznych za pomocą aerozoli jest najczęstszym sposobem powodującym największe ofiary. Uwzględniono również wpływ rozwoju nauk biologicznych i postępu technologicznego w coraz to prostszy proces produkcji mikroorganizmów o pożądanych cechach. Wiele państw w przeszłości opracowało własne programy broni biologicznej, jednak większość z nich jak dotąd nie wdrożyło ich w życie w szerokim zakresie. Wyjątkiem jest tutaj Japonia, która podczas II wojny światowej stosowała ten rodzaj broni zarówno wobec ludności cywilnej jak i wojsk wroga, w wyniku czego zmarło ponad 10 tysięcy ludzi. Jednak wystąpienie ataków terrorystycznych z użyciem broni biologicznym nadal jest realnym zagrożeniem, biorąc pod uwagę współczesny postęp biotechnologiczny, który obniżył bariery techniczne w rozwoju broni biologicznej, obniżył koszty jej produkcji, a także umożliwił modyfikację genetyczną znanych już patogenów. Rozwój biotechnologii w związku z tym nie tylko niesie ze sobą korzyści dla ludzkości, ale także stwarza potencjalne zagrożenia.

Słowa kluczowe: broń biologiczna, zagrożenie, przeciwdziałanie, nowa technologia, patogeny, COVID-19

Abstract

Title: Biological weapons–should they be feared? Epidemiology, methods of production, attack targets

The purpose of the chapter presented is to show the threats posed by biological weapons. There are many microorganisms and toxins that are relatively easy to acquire and use in mass production. Dissemination of biological agents by aerosols is the most common way causing the greatest casualties. Also included is the impact of the development of biological sciences and technological advances in the increasingly simple process of producing microorganisms with desirable characteristics. Many countries have developed their own biological weapons programs in the past, but by far the majority of them have so far failed to implement them widely. The exception here is Japan, which used this type of weapon against both civilians and enemy troops during World War II, resulting in the deaths of more than 10,000 people. However, the occurrence of terrorist attacks using biological weapons remains a real threat, given modern biotechnological advances that have lowered the technical barriers to the development of biological weapons, reduced the cost of their production and made it possible to genetically modify already known pathogens. The development of biotechnology in this regard not only brings benefits to humanity, but also poses potential risks.

Keywords: bioweapon, threats, countering, new technology, pathogens, COVID-19

Bibliografia

 1. (CDC) CDC Center for Disease Control and Prevention (2018). Bioterrirism Agnents/Diseases. U.S Department of Health & Human Servive. https://emergency.cdc.gov/agent/agentlist-category.asp.
 2. Hosseini-Shokouh, S-J., Sheikhi, R.A., Hosseini, S.M.R., et al. (2021). The biological weapons threats and coping strategies for health promotion. Journal of Education and Health Promotion, 10. doi: 10.4103/jehp.jehp_717_20.
 3. Klocek, K., Marcinkowski, W., (2021). Wybrane aspekty broni biologicznej – kontekst historyczny i medyczny. W: A. Smakosz, M, Dąsal (red), Epidemie – od historycznych postaci leku po COVID-19 (s. 171-185) Częstochowa: Pharmacopola.
 4. Knight, D., (2021). COVID-19 Pandemic Origins: Bioweapons and the History of Laboratory Leaks. Southern Medical Journal, 114(8), 465-467. doi: 10.14423/SMJ.0000000000001283.
 5. Kortepeter, M.G., Parker, G.W., (1999). Potential Biological Weapons Threats. Emerging Infectious Diseases, 5(4), 523-527. doi: 10.3201/eid0504.990411.
 6. Lyon, R.F., (2021). The COVID-19 Response Has Uncovered and Increased Our Vulnerability to Biological Warfare. Military Medicine, 186(7-8), 193-196. doi: 10.1093/milmed/usab061.
 7. Michailiuk, B. (2016). Broń biologiczna i bioterroryzm. Zeszyty Naukowe AON nr 1 (102), 17-37.
 8. Naik, S. (2019). Biological Weapons: The Impact of New Technologies. CBW Magazine: Journal on Chemical and Biological Weapons, 12 (2).
 9. Naik, S. (2022). The new bioweapons peril. A case to revisit the Biological Weapons Convention. Indian Public Policy Review, 3(1). doi: 10.55763/ippr.2022.03.01.004.
 10. Pal, M., Tsegaye, M., Girzaw, F., et. al. (2017). An Overview on Biological Waepons and Bioterrorism. American Journal of Biomedical Research, 5(2), 24-34. doi: 10.12691/ajbr-5-2-2.
 11. Pomper, M., Pilch, R. (2021). Asia-Pacific Perspective on Biological Weapons and Nuclear Deterrence in the Pandemic Era. Journal for Peace and Nuclear Disarmament, 4(1), 342-367. doi: 10.1080/25751654.2021.1880787.
 12. (PWN) Słownik języka polskiego. https://sjp.pwn.pl/slowniki/terroryzm.html
 13. Smakosz, A. (2017). Broń biologiczna – nowe możliwości i zagrożenia. W: V. Tanaś, W. Welskop (red.), Człowiek wobec zagrożeń współczesności (s.147–160). Wydawnictwo wyższej szkoły biznesu i nauk o zdrowiu. https://www.researchgate.net/publication/328319415_Bron_biologiczna_-_nowe_mozliwosci_i_zagrozenia
 14. Tobiason, T. (2000). Scientific Principles of Improvised Warfare and Home Defense. Volume 6-D The organizator and Conduct of Biological Warfare. Scientific and Technical Intelligence Press.
 15. Tobiason, T. (2001). Scientific Principles of Improvised Warfare and Home Defense. Volume 6-E Modified Bacteria Weapon. Scientific and Technical Intelligence Press.
 16. Uchejeso, O.M., Etukudoh, N.S., Okoli, C., et.al. (2021). Coronavirus: The Biological Threat of Our Time. Journal of Current Emergrncy Medicine Reports, 1(1), 1-7.
 17. Williams, M., Armstrong, L., Sizemore, DC (2018). Biologic, Chemical, and Radation Terrorism Review. StatPearls Publishing, Treasure Island.
 18. Zhou, D., Hongbina, P., Wang, J., et. al. (2021). Biosafety and biosecurity. Journal of Biosafety and Biosecurity, 1(1), 15-18. doi: 10.1016/j.jobb.2019.01.001.

Licencja

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)

Strona główna repozytorium: www.pharmacopola.pl/repozytorium