„Cud miód” — czyli przegląd badań wykorzystujących miód do wspomagania leczenia bakteryjnych i wirusowych infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych

Home / „Cud miód” — czyli przegląd badań wykorzystujących miód do wspomagania leczenia bakteryjnych i wirusowych infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych

Anna Glinkowska1

 1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Katedra i Zakład Toksykologii i Bioanalizy

Tytuł rozdziału/artykułu: „Cud miód” — czyli przegląd badań wykorzystujących miód do wspomagania leczenia bakteryjnych i wirusowych infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych

Monografia: Epidemie i choroby cywilizacyjne XXI w. (A. Smakosz (red.))

Czasopismo: ELIXIR

Tom: I

Strony: 33–40

Rok wydania: 2023

p-ISBN 978-83-965235-8-7
e-ISBN 978-83-965235-9-4
ISSN 2956-7297

Plik do pobrania:

Abstrakt

Miód pełni ważną rolę w życiu człowieka. Pierwsze potwierdzone dowody na to, że człowiek interesował się pszczołami pochodzą sprzed 10 tysięcy lat. W XXI wieku bartnictwo nadal jest istotną gałęzią przemysłu. Miody oprócz swoich walorów smakowych mają też wiele medycznych zalet. Najważniejsze miody wykorzystywane do wspomagania leczenia to: rzepakowy, akacjowy, lipowy, gryczany, spadziowy ze spadzi iglastej oraz miód manuka, który pozyskiwany jest z krzewów rosnących w Nowej Zelandii i w Australii. Miód posiadający właściwości nawilżające błony śluzowe, może mieć istotny wpływ na leczenie infekcji dróg oddechowych. Wykazuje też działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, co może okazać się istotne we wspomaganiu leczenia bakteryjnych i wirusowych infekcji dróg oddechowych. W czasach pandemii koronawirusa COVID–19 miody używane były do łagodzenia kaszlu oraz zmniejszania czasu rekonwalescencji po chorobie. Cały czas trwają badania nad potencjalnymi medycznymi działaniami miodów. Z każdym rokiem widać coraz szersze jego zastosowanie we wspomaganiu terapii dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, układu krwionośnego, układu moczowo-płciowego, ran, poparzeń oraz owrzodzeń. Profilaktyczne przyjmowanie miodów może uchronić nas przed wieloma medycznymi problemami.

Słowa kluczowe: miód, bakterie, wirusy, drogi oddechowe

Abstract

Title: ”The miracle of honey”—a review of studies using honey to support the treatment of bacterial and viral infections of the upper and lower respiratory tract

Honey plays an important role in human life. The first confirmed evidence that man was interested in bees dates back to 10,000 years ago. In the 21st century, beekeeping is still an important branch of industry. In addition to its taste, honey also has many medical advantages.
The most important honeys used to support the treatment are: rapeseed, acacia, linden, buckwheat, honeydew from coniferous honeydew and manuka honey, which is obtained from shrubs growing in New Zealand and Australia. Honey, which has moisturizing properties on the mucous membranes, can have a significant impact on the treatment of respiratory infections. It also exhibits antibacterial and antiviral properties, which may be important in supporting the treatment of bacterial and viral respiratory infections. During the COVID-19 coronavirus pandemic, honey was used to soothe coughs and reduce recovery time after illness. Research into the potential medical effects of honey is ongoing. Every year, its use in supporting the therapy of the respiratory tract, digestive tract, circulatory system, genitourinary system, wounds, burns and ulcers is becoming wider and wider. Prophylactic use of honey can protect us from many medical problems.

Keywords: honey, bacteria, viruses, respiratory tract

Bibliografia

 1. Adamski, A. (2020). Quantum nature of coronavirus and method of treatment. Neurology, 12(12), 135–150.
 2. Al–Hatamleh, M.I.A., Hatmal, M. M., Sattar, K., Ahmad, S., Mustafa, M. Z., De Carvalho Bittencourt, M., Mohamud, R. (2020). Antiviral and Immunomodulatory Effects of Phytochemicals from Honey against COVID-19: Potential Mechanisms of Action and Future Directions. Molecules, 25(21): 5017–5040.
 3. Bąkowska, M., Janda, K. (2018). Właściwości prozdrowotne wybranych miodów. Pomeranian Journal of Life Sciences, 64(3), 147–151.
 4. Cooper, R., Gray, D. (2012). Czy miód manuka jest wiarygodną alternatywą dla srebra. Rozwój praktyki Klinicznej. Wounds UK, 8(4), 54–64.
 5. Doniec, Z., Mastalerz-Migas, A., Krenke, K., Mazurek, H., et al. (2016). Rekomendacje postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kaszlu u dzieci dla lekarzy POZ. Lekarz POZ 4, 305–321.
 6. El–Soud, N. H. A., & Helmy, N. (2012). Honey between traditional uses and recent medicine. Macedonian Journal of Medical Sciences, 5(2), 205–214.
 7. Flaman, Z., Pellechia–Clarke, S., Bailey, B., McGuigan, M. (2001). Unintentional exposure of young children to camphor and eucalyptus oils. Paediatric Child Health, 6(2), 80–83.
 8. From, S. (2017). Miejsce acetylocysteiny w leczeniu kaszlu u dzieci i dorosłych. Lekarz POZ 1, 55–59.
 9. Grabek–Lejko, D., Dżugan, M. (2021). Możliwości wykorzystania miodu w terapii COVID–19 – potencjalne mechanizmy działania i przegląd badań klinicznych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 28, 1(126), 68–87.
 10. Hbibi, A., Sikkou, K., Khedid, K., El Hamzaoui, S., Bouziane, A., Benazza, D. (2020). Antimicrobial activity of honey in periodontal disease: a systematic review. Journal of Antimicrobal Chemotheraphy, 75, 807–826.
 11. Hołderna-Kędzia, E., Kędzia, B. (2021). Krajowe miody odmianowe w profilaktyce i lecznictwie. Postępy Fitoterapii, 22(2), 114–124.
 12. Hryniewicz, W., Albrecht, P., Radzikowski, A. (2016). Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. Warszawa. Narodowy Instytut Leków.106–149.
 13. Kaźmierczak, A., Wcisło–Dziadecka, D. (2017). Miód manuka – charakterystyka i zastosowanie w terapiach naturalnych. Kosmetologia Estetyczna, 5(6), 471–474.
 14. Kędzia, B., Hołderna–Kędzia, E. (2016). Perspektywy wykorzystania miodu manuka w leczeniu chorób wewnętrznych. Postępy Fitoterapii, 17(1), 55–58.
 15. Leyva-Jimeneza, F.J., Lozano-Sancheza, J., Borras-Linaresa, I., de la Luz Cadiz–Gurreaa, M., Mahmoodi-Khaled, E. (2019) Potential antimicrobial activity of honey phenolic compounds against Gram positive and Gram negative bacteria. LWT – Food Science and Technology, 101, 236–245.
 16. Majewska, E., Kowalska J., Owerko, B. (2012). Fizyko-chemiczne parametry wybranych miodów gryczanych dostępnych na rynku polskim. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 45(4), 1233–1238.
 17. Marwicka, J., Gałuszka, R., Gałuszka, G., Podolska, A., et al. (2014). Analiza właściwości miodu pszczelego i jego zastosowanie w dietetyce i kosmetologii. Kosmetologia Estetyczna, 2(3), 107–110.
 18. Nacel, J. (2016). Historie pszczelarskie. Gazeta AMG, 6, 41–43.
 19. Watanabe, K., Rahmasari, R., Matsunaga, A., Haruyama, T., Kobayashi, N. (2014). Anti-influenza Viral Effects of Honey In Vitro: Potent High Activity of Manuka Honey. Archives of Medical Research, 45(5): 359–365.
 20. Zareie, P.P. (2011). Honey as an antiviral agent against respiratory syncytial virus. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Science in Biological Sciences. [Doctoral dissertation, The University of Waikato]: 1–152.

Licencja

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)