Zaproszenie do publikacji: “Farmacja i farmaceutyki w dziełach kultury” (31 XII 2023)

Zaproszenie do publikacji: “Farmacja i farmaceutyki w dziełach kultury” (31 XII 2023)

Acta Uroborosa (p-ISSN 2720-2593) jest serią wydawniczą monografii wieloautorskich. Zamieszcza naukowe prace badawcze oraz artykuły przeglądowe z zakresu nauk farmaceutycznych i medycznych, historii nauki, kultury medycznej, (etno)botaniki, etnofarmakologii, etnologii, farmakognozji, toksykologii, medycyny sądowej.

Dotychczasowe tomy:

 1. Epidemie — od historycznych postaci leku po COVID-19 – Aleksander K. Smakosz, Mateusz Dąsal (red.) [e-book]
 2. Wpływ alchemii na współczesny świat: farmacja, medycyna, kultura | A. Smakosz, M. Dąsal (red.))

Redaktor naczelny serii:
Aleksander K. Smakosz (aleksander.smakosz@pharmacopola.pl)

Treść zaproszenia w pdfie:

Serdecznie zapraszamy do publikacji swoich rozdziałów/artykułów w recenzowanej monografii pod roboczym tytułem Farmacja i farmaeutyki w dziełach kultury. Wydana zostanie ona w formie papierowej, w późniejszym terminie będzie ona dostępna open-access on-line (Polska Bibliografia Naukowa, Google Scholar, Centrum Otwartej Nauki).

Wydawnictwo Pharmacopola zaprasza do przesyłania tekstów do tomu poświęconego obecności farmaceutyków w szeroko rozumianych dziełach kultury. Farmaceutyki w wielorakiej postaci były i są powszechnie obecne w malarstwie, literaturze pięknej, poezji, sztukach teatralnych jako rekwizyty, filmach, serialach, czy grach komputerowych, planszowych i fabularnych niezależnie od miejsca czy czasów powstania.

Od starożytnych przedstawień Demeter z napojem z maku czy eliksirów w Wiedźminie towarzyszą nam jako znak dosłownego użycia, wskazanie na stan zdrowia czy profesję osoby posługującej się tym rekwizytem, czy głębszych metaforycznych znaczeń.

Celem poznawczym tomu jest poddanie refleksji naukowej w perspektywie różnych dyscyplin humanistyki problemu użycia i funkcjonowania lekarstw, suplementów, alchemicznych oraz magicznych substancji i wywarów, czy futurystycznych „lekarstw przyszłości” wszelkiego rodzaju, w literaturze, sztuce, grafice w ich tradycyjnych jak i elektronicznych odsłonach zarówno we współczesności jak i przeszłości.

Możliwe do publikacji będą zarówno prace przekrojowe, jak i pogłębione analizy poszczególnych przypadków. Zapraszamy do zaprezentowania aktualnych wyników badań własnych prowadzonych w tym obszarze tematycznym. Niżej podajemy wykaz problemów, na których włączeniu do tomu szczególne nam zależy.

Artykuły/rozdziały powinny mieć objętość 20–30 tys. znaków, licząc z abstraktami, treścią rozdziału i bibliografią. Po akceptacji przez redaktorów jest możliwa publikacja dłuższego studium.

Wstępny termin przesyłania prac: 31 XII 2023

Proponowany zakres tematyczny monografii:

 • Farmaceutyki w przedstawieniach cywilizacji starożytnych.
 • Faktyczne i symboliczne przedstawienie farmaceutyków w dziełach kultury średniowiecza/renesansu/baroku.
 • Farmaceutyki w literaturze / sztukach plastycznych / scenicznych / poezji / kinie / grach.
 • Farmaceutyki w tekstach kultury fantasy i SF.
 • Farmaceutyki w tekstach kultury nowych mediów.
 • Kosmetyki i parafarmaceutyki w dziełach kultury.

Nie ograniczamy się tylko do wyżej wymienionych zakresów tematycznych. Oczekujemy na zgłoszenia, które poszerzą zaproponowany obszar badawczy.

Koszt publikacji wynosi 120 zł. Opłata redakcyjna zawiera kilkukrotne korekty
i redakcje, recenzje, opracowanie graficzne, dobór dodatkowych ilustracji, druk i przesyłkę, umieszczenie w Google scholar, Centrum Otwartej Nauki oraz Polskiej Bibliografii Naukowej.

Publikacja będzie miała nadana numer ISBN i ISSN (za każdy rozdział 5 pkt. MNiSW).

Redakcja prosi o jak najszybszą wiadomość odnośnie tematu, który pragnie opracować autor.

Wymagania techniczne

 1. W zależności od treści i tematyki, rozdziały powinny mieć objętość
  ok. 20–30 tys. znaków, licząc z abstraktami, treścią rozdziału i bibliografią
  (w przypadku chęci publikacji dłuższego studium prosimy o kontakt
  z redakcją — urobros@pharmacopola.pl).
 2. Format: A4, tekst główny: 12 pkt.; tytuły rozdziałów i podrozdziałów — 14 pkt. pogrubione; tabele — w tekście; rysunki lub inne formy graficzne w manuskrypcie i w dodatkowym pliku podpis i źródło — pod formą graficzną: 10 pkt (pogrubione).
 3. Bez numerowania stron.
 4. Nad rozdziałem należy umieścić abstrakt (Do 2500 znaków ze spacjami) i tytuł
  w języku angielskim, słowa kluczowe (3–5) w języku polskim i angielskim oraz abstrakt w języku polskim. Abstrakty nie muszą być ustrukturyzowane.
 5. Formatowanie i skład zostaną wykonane przez redaktorów (nie stosować „twardych” spacji, justowania, etc.
 6. Rozdziały należy podzielić na mniejsze części oddzielone nagłówkami.

Cytowanie i bibliografia

Uwagi ogólne

Jeżeli dany utwór ma więcej niż 4 autorów to wymieniamy tylko 4, a zamiast reszty zapisujemy et al. (dotyczy to zapisu w bibliografii).
W przypadku odniesień w tekście, zapisujemy w nawiasie tylko pierwsze nazwisko np. (Nazwisko1 rok:strony). Jeżeli dzieło ma tylko dwóch autorów, to w odniesieniu w tekście zapisujemy: (Nazwisko1 & Nazwisko2, rok:strony). Zakres stron w odniesieniach podajemy tylko w przypadku książek; dla czasopism i rozdziałów nie jest to obligatoryjne.

Zapisy bibliograficzne należy formatować zgodnie ze zmodyfikowanym APA:

Artykuł w czasopiśmie

Autor, A. A., Autor, B. B., Autor, C. C., et al. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, numer(rocznik), strony. http://dx.doi.org/xxxxx

np.

Smakosz, A., Kurzyna, W., Rudko, M., & Dąsal, M. (2021). The Usage of Ergot (Claviceps purpurea (fr.) Tul.) in Obstetrics and Gynecology: A Historical Perspective. Toxins, 13(7), 492. https://doi.org/10.3390/toxins13070492.

Rozdział książki / pracy wieloautorskiej

Autor, A. (rok). Tytuł rozdziału. W: R. Redaktor (red.), Tytuł książki
(s. x–y). Miasto: Wydawca.

np.

Smakosz, A. (2021). Złoty eliksir życia i konfekty z pluskwiakami, czyli piżmo
w lekach na dżumę od XVI do XVIII w. W: A. K. Smakosz, M. Dąsal (red.), Epidemie — od historycznych postaci leku po COVID-19 (s. 13–32). Pharmacopola.

Książka

Nazwisko, Inicjał imienia. (Rok). Tytuł książki. Wydawnictwo.

np.

Drobnik, J. (2015). Roślinna materia medyczna (1700–1950) pod względem taksonomii, nomenklatury i terminologii łacińskiej aptecznej i farmakognostycznej. Wydawnictwo Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Książka tłumaczona

Nazwisko, Inicjał imienia. (Rok). Tytuł książki (Inicjał tłumacza. Nazwisko tłumacza, Tłum). Wydawnictwo.

np.

Pliniusz Starszy. (2017). Historia naturalna. Tom I: Kosmologia i Geografia (I. Mikołajczyk, N. Rataj, E. Twarowska-Antczak, K. Antczak, Tłum.). Księgi II–VI. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Źródło elektroniczne

Nazwisko, Inicjał imienia. (Rok). Tytuł tekstu. adres strony internetowej (data dostępu).

np.

Wooldridge R. (2001). Vocabulaire de la botanique à la Renaissance Terminologie des végétaux chez Estienne et Nicot. http://barthes.enssib.fr/translatio/rw/vegetaux/ (23.05.2019).

Odnośnik do danego zapisu bibliograficznego należy zamieścić w tekście

tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst, tekst tekst (Nazwisko autora, 2018: 56).

W przypadku kilku odniesień do jednego akapitu należy stosować zapis:

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst, tekst tekst (Nazwisko autora A, 2018:107—109; Nazwisko autora B, 1999).

W przypadku dzieł wieloautorskich zamiast autora zapisujemy redaktora.

Jeżeli jeden autor wydał w tym samym roku kilka dzieł, należy w bibliografii stosować obok roku wydania kolejne litery alfabetu:

Autor, A. (1999a). Tytuł rozdziału. W: R. Redaktor (red.), Tytuł książki (x–y). Wydawca.

Autor, A. (1999b). Tytuł rozdziału. W: R. Redaktor (red.), Tytuł książki (x–y). Wydawca.

Bibliografię należy umieścić pod tekstem w porządku alfabetycznym (od nazwiska pierwszego autora).

Uwagi

 • Po znakach takich jak: przecinek, kropka, dwukropek, znaki matematyczne należy stosować odstęp (spację).
 • W zakresach liczbowych stosujemy półpauzę „–”, np. VII–IX w., 10–17 km/h.
 • Jeżeli „kreska” ma mieć funkcję przecinka należy stosować pauzę (ze spacjami po dwóch stronach znaku): „—”, np. Rośliny należące do tego rodzaju znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu — przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i zielarskim. Znak ten przywołuje się Alt + 0151.
 • Po skrótach tj. art., pkt, s., ust., ok., należy stosować odstęp (spację)
 • Pomiędzy liczbami, a literowymi oznaczeniami miary należy stosować odstęp (spacje), np. 10 m, 220 V, 140 km/h. Po procentach spacji nie stosujemy, np. 5%.
 • Określenia obcojęzyczne np. in vitro, deus ex machina, faux pas należy zapisywać kursywą.
 • W przypadku roślin nazwy gatunkowe i nazwy rodzin (w języku łacińskim) piszemy kursywą (wyższe taksony zapisujemy bez kursywy); w przypadku zwierząt tylko nazwy gatunkowe kursywą.
 • Po pytajnikach najczęściej zapisujemy przecinek.
 • Zamiast słów wiek i rok stosujemy skróty r. i w.
 • Określenia w nawiasie zapisujemy bez spacji przed znakiem wewnątrz nawiasu: Tekst tekst (tekst tekst) tekst tekst

Leave a Reply

Your email address will not be published.